Webma Studio Policies Декларации на Уебма Студио

 

1.0 Privacy Policy 1.0 Политика за поверителност

Last Updated: 19th of March 2023 Последна промяна: 19ти Март 2023

This document is written by UEBMA Ltd., also know as Webma Studio. Webma Studio is a trademark owned by UEBMA Ltd. UEBMA Ltd. is a limited liability company registered in Bulgaria under registration number 201920758. Този документ е написан от УЕБМА ЕООД, също така наричано Уебма Студио. Уебма Студио е запазена марка, собственост на УЕБМА ЕООД. УЕБМА ЕООД е eднолично дружество с ограничена отговорност регистрирано в България под единен идентификационен код 201920758.

This Privacy Policy is subject to and ruled by the Webma Studio Terms of Use. Please read carefully and understand this Privacy Policy. Тази Политика за поверителност е предмет и се управлява от Условията за ползване на Уебма Студио. Моля, прочетете внимателно и разберете тази Политика за поверителност.

This Privacy Policy only covers the Webma Studio Site (as defined in the Terms of Use). Тази Политика за поверителност обхваща само сайта на Уебма Студио (както е дефинирано в Условията за ползване).

We gather two types of data about our users: personal information and tracking information. Ние събираме два вида данни за нашите потребители: лична информация и информация за проследяване.

Personal information is provided by users when registering and signing up for a newsletter. Personal information gathered in connection with our newsletters may include name, e-mail address, and phone number. Credit and debit card information submitted to purchase a product is processed by third-party vendors and is not shared with Webma Studio. Личната информация се предоставя от потребителите при регистрация и абониране за бюлетин. Личната информация, събрана във връзка с нашите бюлетини, може да включва име, имейл адрес и телефонен номер. Информацията за кредитни и дебитни карти, предоставена за закупуване на продукт, се обработва от доставчици трети страни и не се споделя с Уебма Студио.

Tracking information is automatically collected about all visitors to the Webma Studio Site. This information consists of individual and aggregated tracking information and is automatically gathered using “cookies.” A cookie is a small data file containing information, such as a user’s login name, written to the user’s hard drive by a web server and used to track the pages visited. Информацията за проследяване се събира автоматично за всички посетители на сайта на Уебма Студио. Тази информация се състои от индивидуална и обобщена информация за проследяване и се събира автоматично с помощта на „бисквитки“. Бисквитката е малък файл с данни, съдържащ информация, като потребителско име за вход, записана на твърдия диск на потребителя от уеб сървър и използвана за проследяване на посетените страници.

 

1.1 Personal Information 1.1 Лична информация

We will use your personal information to provide our Service in the following ways: Ние ще използваме вашата лична информация, за да предоставим нашата услуга по следните начини:

  • To enable you to access and use the Services; За да ви позволим достъп и използване на Услугите;
  • To provide and deliver products and services that you may request. За предоставяне и доставка на продукти и услуги, които можете да поискате.

Send information, including confirmations, technical notices, updates, security alerts, and support and administrative messages. Изпращайте информация, включително потвърждения, технически бележки, актуализации, предупреждения за сигурност и съобщения за поддръжка и администриране.

To comply with the law. Да спазват закона.

We use your personal information as necessary or appropriate to comply with applicable laws, lawful requests, and legal processes, such as responding to subpoenas or government authorities' demands. Ние използваме вашата лична информация, когато е необходимо или подходящо, за да спазваме приложимите закони, законни искания и правни процеси, като например отговаряне на призовки или искания на държавни органи.

To communicate with you. За да общувам с вас.

We use your personal information to communicate about promotions, upcoming events, and other news about products and services offered by our selected partners and us. Ние използваме вашата лична информация, за да комуникираме относно промоции, предстоящи събития и други новини относно продукти и услуги, предлагани от нашите избрани партньори и нас.

To optimize our platform. За да оптимизираме нашата платформа.

To optimize your user experience, we may use your personal information to operate, maintain, and improve our Services. We may also use your information to respond to your comments and questions regarding the Services and provide you and other users with general customer service. За да оптимизираме вашето потребителско изживяване, може да използваме вашата лична информация, за да работим, поддържаме и подобряваме нашите Услуги. Може също така да използваме вашата информация, за да отговорим на вашите коментари и въпроси относно Услугите и да предоставим на вас и другите потребители обобщено обслужване на клиентите.

With your consent. С ваше съгласие.

We may use or share your personal information with your consent. When you consent to let us post your testimonials or endorsements on our Site, you instruct us to take specific action concerning your personal information or opt into third-party marketing communications. Можем да използваме или споделяме вашата лична информация с вашето съгласие. Когато се съгласите да ни позволите да публикуваме вашите препоръки на нашия сайт, вие ни инструктирате да предприемем конкретни действия по отношение на вашата лична информация или да изберете маркетингови комуникации на трети страни.

For compliance, fraud prevention, and safety. За съответствие, предотвратяване на измами и безопасност.

We may use your personal information to protect, investigate, and deter fraudulent, unauthorized, or illegal activity. Може да използваме вашата лична информация за защита, разследване и възпиране на измамнически, неразрешени или незаконни дейности.

 

1.2 Sharing of Personal Information 1.2 Споделяне на Лична информация

We do not share or sell the personal information you provide us with other organizations without your express consent, except as described in this Privacy Policy. We disclose personal information to third parties under the following circumstances: Ние не споделяме и не продаваме личната информация, която ни предоставяте, на други организации без вашето изрично съгласие, освен както е описано в тази Политика за поверителност. Ние разкриваме лична информация на трети страни при следните обстоятелства:

  • Affiliates. We may disclose your personal information to our subsidiaries and corporate affiliates for purposes consistent with this Privacy Policy. Партньори. Можем да разкрием вашата лична информация на нашите дъщерни дружества и корпоративни филиали за цели, съвместими с тази Политика за поверителност.
  • Business Transfers. We may share personal information when we do a business deal or negotiate a business deal involving the sale or transfer of all or a part of our business or assets. These deals can include any merger, financing, acquisition, bankruptcy transaction, or proceeding. Бизнес трансфери. Може да споделяме лична информация, когато сключваме бизнес сделка или договаряме бизнес сделка, включваща продажба или прехвърляне на целия или част от нашия бизнес или активи. Тези сделки могат да включват всяко сливане, финансиране, придобиване, сделка по несъстоятелност или производство.
  • Compliance with Laws and Law Enforcement; Protection and Safety. We may share personal information for legal, protection, and safety purposes. Спазване на законите и правоприлагането; Защита и безопасност. Можем да споделяме лична информация за правни, защитни и безопасни цели.

We may share information to comply with laws. Може да споделяме информация, за да спазим законите.

We may share information to respond to lawful requests and legal processes. Може да споделяме информация, за да отговорим на законни искания и правни процеси.

We may share information to protect the rights and property of the Company, our agents, customers, and others. It includes enforcing our agreements and policies. Можем да споделяме информация, за да защитим правата и собствеността на Компанията, нашите агенти, клиенти и други. Това включва прилагане на нашите споразумения и политики.

We may share information in an emergency. It includes protecting the safety of our employees and agents, our customers, or any person. Може да споделяме информация при спешни случаи. Това включва защита на безопасността на нашите служители и агенти, нашите клиенти или всяко лице.

Professional Advisors and Service Providers. We may share information with those who need it to do work for us. These recipients may include third-party companies and individuals to administer and provide the Service on our behalf (such as customer support, hosting, email delivery, and database management services) and lawyers, bankers, auditors, and insurers. Професионални съветници и доставчици на услуги. Може да споделяме информация с тези, които се нуждаят от нея, за да вършат работа за нас. Тези получатели може да включват компании и физически лица на трети страни, които да администрират и предоставят Услугата от наше име (като поддръжка на клиенти, хостинг, доставка на имейли и услуги за управление на бази данни), както и адвокати, банкери, одитори и застрахователи.

You may permit us to share your personal information with other companies or entities of your choosing. Those uses will be subject to the privacy policies of the recipient entity or entities. Можете да ни разрешите да споделяме вашата лична информация с други компании или организации по ваш избор. Тези употреби ще бъдат предмет на политиките за поверителност на субекта или субектите получател.

We may also share aggregated and anonymized data with others for their use. Може също така да споделяме обобщени и анонимизирани данни с други за тяхна употреба.

 

1.3 How Information is Secured 1.3 Как е защитена информацията

We retain the information we collect as long as necessary and relevant to fulfill the purposes outlined in this Privacy Policy. In addition, we maintain personal data to comply with applicable law where required, prevent fraud, resolve disputes, troubleshoot problems, assist with any investigation, and other actions permitted by law. To determine the appropriate retention period for personal information, we consider the personal data's amount, nature, and sensitivity. Also, the potential risk of harm from unauthorized use or disclosure of your personal information, the purposes for which we process your data, whether we can achieve those purposes through other means, and the applicable legal requirements. Ние съхраняваме информацията, която събираме, толкова дълго, колкото е необходимо и подходящо за изпълнение на целите, посочени в тази Политика за поверителност. В допълнение, ние поддържаме лични данни, за да спазваме приложимото законодателство, когато това се изисква, да предотвратяваме измами, да разрешаваме спорове, да отстраняваме проблеми, да подпомагаме всяко разследване и други действия, разрешени от закона. За да определим подходящия период на съхранение на лична информация, ние вземаме предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни. Също така, потенциалният риск от увреждане от неразрешено използване или разкриване на вашата лична информация, целите, за които обработваме вашите данни, дали можем да постигнем тези цели чрез други средства и приложимите законови изисквания.

In some circumstances, we may anonymize your personal information (so that it can no longer be associated with you). We may use this information indefinitely without further notice to you. При някои обстоятелства може да анонимизираме вашата лична информация (така че повече да не може да бъде свързана с вас). Можем да използваме тази информация за неопределено време без допълнително известие до вас.

We employ industry-standard security measures designed to protect the security of all information submitted through the Services. However, it can never guarantee information security transmitted through the internet. We are not responsible for interception or interruption of any communications through the internet or for changes to or losses of data. Users of the Services are responsible for maintaining the security of any password, biometrics, user ID, or another form of authentication involved in obtaining access to password-protected or secure areas of any of our digital services. To protect you and your data, we may suspend your use of the Services, without notice, pending an investigation, if any security breach is suspected. Ние използваме стандартни за индустрията мерки за сигурност, предназначени да защитават сигурността на цялата информация, предоставена чрез Услугите. Въпреки това, никога не може да се гарантира сигурността на информацията, предавана през интернет. Ние не носим отговорност за прихващане или прекъсване на комуникации през интернет или за промени или загуби на данни. Потребителите на Услугите са отговорни за поддържането на сигурността на всяка парола, биометрични данни, потребителски идентификатор или друга форма на удостоверяване, участваща в получаването на достъп до защитени с парола или защитени зони на която и да е от нашите цифрови услуги. За да защитим Вас и Вашите данни, може да спрем използването на Услугите от Ваша страна без предизвестие, в очакване на разследване, ако има съмнение за пробив в сигурността.

 

1.4 Information Choices and Changes 1.4 Избор на информация и промени

Accessing, Updating, Correcting, and Deleting your Information. Достъп, актуализиране, коригиране и изтриване на вашата информация.

You may access the information you have voluntarily provided through your account on the Services and review, correct, or delete it by sending a request to info(at)webma.studio. You can request to change contact choices, opt-out of our sharing with others, and update your personal information and preferences. Можете да получите достъп до информацията, която сте предоставили доброволно чрез вашия акаунт в Услугите и да я прегледате, коригирате или изтриете, като изпратите заявка до info(at)webma.studio. Можете да поискате промяна на избора за контакт, да се откажете от нашето споделяне с други и да актуализирате вашата лична информация и предпочитания.

Tracking Technologies Generally. Технологии за проследяване като цяло.

Regular cookies may generally be disabled or removed by tools available as part of most commercial browsers and, in some instances, blocked in the future by selecting specific settings. Регулярните бисквитки обикновено могат да бъдат деактивирани или премахнати от инструменти, налични като част от повечето комерсиални браузъри и в някои случаи блокирани в бъдеще чрез избиране на конкретни настройки.

 

1.5 Contact Information 1.5 Информация за контакт

We welcome your comments or questions about this Policy. You may contact us at: info(at)webma.studio Приветстваме вашите коментари или въпроси относно тази Политика. Можете да се свържете с нас на: info(at)webma.studio

 

1.6 Changes to This Privaciy Policy 1.6 Промени в тази Политика за поверителност

We may change this Privacy Policy at any time. We encourage you to periodically review this page for the latest information on our privacy practices. If we make any changes, we will change the Last Updated date above. Можем да променим тази Политика за поверителност по всяко време. Препоръчваме ви периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация относно нашите практики за поверителност. Ако направим промени, ще променим датата на последна актуализация по-горе.

Any modifications to this Privacy Policy will be effective upon posting the new terms and upon implementing the changes to the Site (or as otherwise indicated at the time of posting). In all cases, your continued use of the Site or Services after posting any modified Privacy Policy indicates your acceptance of the terms of the revised Privacy Policy. Всякакви промени в тази Политика за поверителност ще влязат в сила след публикуване на новите условия и след въвеждане на промените в сайта (или както е посочено по друг начин в момента на публикуване). Във всички случаи, ако продължите да използвате сайта или услугите след публикуване на модифицирана Политика за поверителност, това означава, че приемате условията на ревизираната Политика за поверителност.

 

1.7 Notice to EU Data Subjects 1.7 Уведомление за субектите на данни в ЕС

Personal Information Лична информация

Concerning EU data subjects, "personal information," as used in this Privacy Policy, is equivalent to "personal data" as defined in the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). По отношение на субектите на данни в ЕС, „личната информация“, както се използва в тази Политика за поверителност, е еквивалентна на „лични данни“, както е дефинирано в Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз (GDPR).

Sensitive Data Чувствителни данни

Some of the information you provide us may constitute sensitive data as defined in the GDPR (also referred to as special categories of personal data), including identifying your race or ethnicity on government-issued identification documents. Част от информацията, която ни предоставяте, може да представлява чувствителни данни, както е определено в GDPR (наричани също специални категории лични данни), включително идентифициране на вашата раса или етническа принадлежност в издадени от правителството документи за самоличност.

Legal Bases for Processing Правни основания за обработка

We only use your personal information as permitted by law. We must inform you of the legal bases of our processing of your personal information. If you have questions about the legal bases under which we process your personal information, contact us at info(at)webma.studio Ние използваме вашата лична информация само както е разрешено от закона. Трябва да ви информираме за правните основания за нашата обработка на вашата лична информация. Ако имате въпроси относно правните основания, съгласно които обработваме вашата лична информация, свържете се с нас на info(at)webma.studio

 

1.8 Geolocation IP Detection 1.8 Геолокация IP откриване

Webma Studio is using Cloudflare and Google Analytics to identify the geographic location of your IP adress. Webma Studio is saving the IP of the visitors of the last 1 week for performance reasons. Уебма Студио използва Cloudflare и Google Analytics, за да идентифицира географското местоположение на вашия IP адрес. Уебма Студио запазва IP адресите на посетителите от последната 1 седмица от съображения за ефективност.

 

2.0 Terms of Use 2.0 Условия за ползване

Please read the Terms of Use cautiously before you start to use the Website. By using the Website or clicking to accept/agree with Terms of Use, you accept and agree to be bound and abide by these Terms of Use in addition to: "Our Privacy Policy and our Cookie Policy," incorporated herein. Моля, прочетете внимателно Условията за ползване, преди да започнете да използвате уебсайта. Като използвате уебсайта или щракнете върху приемане/съгласие с Условията за ползване, вие приемате и се съгласявате да бъдете обвързани и да спазвате тези Условия за ползване в допълнение към: „Нашата Политика за поверителност и нашата Политика за бисквитки“, включени тук.

If you do not agree to these Terms of Use, you must not use or get entry to the Website. Ако не сте съгласни с тези Условия за ползване, не трябва да използвате или да влизате в уебсайта.

2.1 Who can use the Website: 2.1 Кой може да използва уебсайта:

By using the Website, you represent and guarantee that you: Използвайки уебсайта, вие декларирате и гарантирате, че:

  • Are not prohibited from using the Website under any applicable law. Не Ви е забранено да използват уебсайта по силата на който и да е приложим закон.
  • Are using the Website only for your personal need. Използвате уебсайта само за ваши лични нужди.

If you do not meet these requirements, you must not access or use the Website. Ако не отговаряте на тези изисквания, не трябва да влизате или използвате уебсайта.

2.2 Changes to the Terms of Use 2.2 Промени в Условията за ползване

We may revise and update these Terms of Use from time to time at our sole discretion. All changes are effective immediately when we post them. Можем да преразглеждаме и актуализираме тези Условия за ползване от време на време по наше усмотрение. Всички промени влизат в сила незабавно, когато ги публикуваме.

Your continued use of the Website following the revised Terms of Use posting means that you accept and agree to the changes. You are expected to check this page frequently so you know any changes, as they are binding on you. Продължаването на използването на уебсайта след публикуването на ревизираните Условия за ползване означава, че приемате и се съгласявате с промените. От вас се очаква да проверявате тази страница често, за да знаете за всички промени, тъй като те са задължителни за вас.

2.3 Content 2.3 Съдържание

All the content and information displayed on, transmitted through, or utilized about the Website and the services, including, for an instance, advertising and marketing, directories, publications, articles, reviews, opinions, textual content, pics, illustrations, audio clips, video, HTML, source and object code, software, statistics, the selection and arrangement of the web site and services, are included beneath relevant copyrights. Another proprietary (inclusive of but not confined to intellectual property) rights are the property of Webma Studio, and its affiliated corporations, licensors, and providers. Webma Studio actively protects its rights to the content material to the fullest extent of the regulation. Webma Studio strives to ensure that all website and services data is accurate and updated. Цялото съдържание и информация, показвани на, предавани чрез или използвани за уебсайта и услугите, включително, например, реклама и маркетинг, директории, публикации, статии, рецензии, мнения, текстово съдържание, снимки, илюстрации, аудио клипове, видео, HTML, изходен и обектен код, софтуер, статистика, избор и подреждане на уеб сайта и услугите са включени под съответните авторски права. Друго право на собственост (включително, но не ограничено до интелектуална собственост) е собственост на Уебма Студио и неговите свързани корпорации, лицензиращи издаващи и доставчици. Уебма Студио активно защитава правата си върху съдържащите материалите в пълната степен на регулацията. Уебма Студио се стреми да гарантира, че всички данни за уебсайтове и услуги са точни и актуализирани.

2.4 Third-Party Content 2.4 Съдържание на трети страни

The Site and the Services contain links to third-party websites, resources, and advertisers. Webma Studio does not control, sponsor, recommend or otherwise accept responsibility for any third-party content because we are not responsible for the availability of these outside resources or their contents or privacy practices. It will help if you direct any concerns regarding any third-party content to such a third party. We don't accept responsibility for the content of external websites linked to through the Site or the Services. Third-party content is accessed at the user's own risk. Сайтът и Услугите съдържат връзки към уебсайтове, ресурси и рекламодатели на трети страни. Уебма Студио не контролира, спонсорира, препоръчва или по друг начин поема отговорност за каквото и да е съдържание на трети страни, тъй като ние не носим отговорност за наличността на тези външни ресурси или тяхното съдържание или практики за поверителност. Ще помогне, ако насочите всякакви притеснения относно съдържание на трета страна към такава трета страна. Ние не поемаме отговорност за съдържанието на външни уебсайтове, свързани чрез Сайта или Услугите. Достъпът до съдържанието на трети страни е на собствена отговорност на потребителя.

Webma Studio distributes content from third-party publishers as indicated on the site from time to time. In these circumstances, Webma Studio only provides limited stylistic input to the content. Уебма Студио разпространява съдържание от издатели на трети страни, както е посочено на сайта от време на време. При тези обстоятелства Уебма Студио предоставя само ограничен стилистичен принос към съдържанието.

Webma Studio does not verify and takes no responsibility for the accuracy of the content provided by any such third-party publishers. Уебма Студио не проверява и не поема отговорност за точността на съдържанието, предоставено от такива издатели на трети страни.

You acknowledge and agree that Webma Studio is not responsible for any loss or inconvenience caused by reliance on any material in the Site and Services. Вие потвърждавате и се съгласявате, че Уебма Студио не носи отговорност за каквито и да е загуби или неудобства, причинени от разчитането на който и да е материал в сайта и услугите.

2.5 User-Generated Content 2.5 Съдържание, генерирано от потребителите

If you upload, post, or submit any content on the Service, you represent to us that you have all the necessary legal rights to upload, post, or submit such content, and it will not violate any law or the rights of any person. You shall not upload to, distribute, or otherwise publish any libelous, defamatory, obscene, pornographic, abusive, or otherwise illegal material to the Services. You shall not impersonate anyone else or misrepresent your identity, affiliation, or status. You agree not to provide material and misleading information knowingly and intentionally to defraud. You shall not upload to, distribute or otherwise publish any malware, viruses, spyware, or other malicious software or files to the Services. You shall not use automated means to upload to, distribute or otherwise publish onto the Services any content. Ако качите, публикувате или изпратите каквото и да е съдържание в Услугата, вие ни декларирате, че имате всички необходими законови права да качвате, публикувате или изпращате такова съдържание и то няма да наруши закон или права на което и да е лице. Вие нямате право да качвате, разпространявате или публикувате по друг начин каквито и да е клеветнически, неприлични, порнографски, оскърбителни или други незаконни материали в Услугите. Нямате право да се представяте за друг или да представяте погрешно своята самоличност, принадлежност или статус. Вие се съгласявате да не предоставяте съществена и подвеждаща информация съзнателно и умишлено с цел измама. Нямате право да качвате, разпространявате или публикувате по друг начин злонамерен софтуер, вируси, шпионски софтуер или друг злонамерен софтуер или файлове в Услугите. Нямате право да използвате автоматизирани средства за качване, разпространение или публикуване по друг начин в Услугите на каквото и да е съдържание.

You agree that you will not threaten or verbally abuse other users, use defamatory language, or deliberately disrupt discussions with repetitive messages, meaningless messages, or "spam." You agree not to use language that abuses or discriminates based on race, religion, nationality, gender, sexual preference, age, region, disability, etc. Hate speech of any kind is grounds for immediate and permanent suspension of access to all or part of the Services. Вие се съгласявате, че няма да заплашвате или устно злоупотребявате с други потребители, да използвате клеветнически език или умишлено да прекъсвате дискусии с повтарящи се съобщения, безсмислени съобщения или „спам“. Вие се съгласявате да не използвате език, който злоупотребява или дискриминира въз основа на раса, религия, националност, пол, сексуални предпочитания, възраст, регион, увреждане и т.н. Реч на омраза от всякакъв вид е основание за незабавно и постоянно спиране на достъпа до цялата или част от Услугите.

You shall use the Services only in a noncommercial manner. Without the express approval of Webma Studio, you shall not distribute or otherwise publish any material containing any solicitation of funds, advertising, or solicitation for goods or services. Ще използвате Услугите само по некомерсиален начин. Без изричното одобрение на Уебма Студио няма да разпространявате или публикувате по друг начин материали, съдържащи набиране на средства, реклама или набиране на стоки или услуги.

2.6 Not Investment Advice 2.6 Не e инвестиционен съвет

All writers' opinions are personal and do not represent investment advice in any way. Nothing posted by the site or the services constitutes a funding recommendation, nor should any information or content published by Webma Studio be relied upon for any investment activities. Всички мнения на авторите са лични и по никакъв начин не представляват инвестиционен съвет. Нищо, публикувано от сайта или услугите, не представлява препоръка за финансиране, нито трябва да се разчита на каквато и да е информация или съдържание, публикувано от Уебма Студио, за инвестиционни дейности.

2.7 Illicit Use of the Services 2.7 Незаконно използване на услугите

You may not access or use, or try to access or use, the Services to take any action that could harm a third party or us. You may not use the Services in violation of applicable laws or violation of our or any third party's intellectual property or other proprietary or legal rights. You further agree that you shall not attempt (or encourage or support anyone else's attempt) to circumvent, reverse engineer, or otherwise alter or interfere with the Services, or any content thereof, or make any unauthorized use thereof. Without Webma Studio's prior written consent, you shall not: Нямате право да осъществявате достъп или да използвате, или да се опитвате да осъществявате достъп или да използвате Услугите, за да предприемете каквото и да е действие, което може да навреди на трета страна или нас. Нямате право да използвате Услугите в нарушение на приложимите закони или в нарушение на нашата или на трета страна интелектуална собственост или други права на собственост или законови права. Освен това се съгласявате, че няма да опитвате (или да насърчавате или подкрепяте нечий друг опит) да заобикаляте, да правите обратен инженеринг или по друг начин да променяте или да се намесвате в Услугите или каквото и да е съдържание от тях, или да ги използвате неоторизирано. Без предварителното писмено съгласие на Уебма Студио нямате право:

  • access any part of the Services, Content, data, or information you do not have permission or authorization to access or for which Webma Studio has revoked your access; достъп до която и да е част от Услугите, Съдържание, данни или информация, за които нямате разрешение или оторизация за достъп или за които Уебма Студио е отменил достъпа ви;
  • use robots, spiders, scripts, services, software, or any manual or automatic device, tool, or process designed to data-mine or scrape the Content, data, or information from the Services, make automated submissions or interactions such as likes and upvotes, or otherwise access or collect the Content, data or information from the Services using automated means; използват роботи, паяци, скриптове, услуги, софтуер или каквото и да е ръчно или автоматично устройство, инструмент или процес, предназначен за извличане на данни или изчерпване на Съдържанието, данните или информацията от Услугите, извършване на автоматизирани изпращания или взаимодействия като харесвания и гласове за, или по друг начин да осъществявате достъп или да събирате Съдържанието, данните или информацията от Услугите с помощта на автоматизирани средства;
  • use services, software, or any manual or automatic device, tool, or process designed to circumvent any restriction, condition, or technological measure that controls access to the Services in any way, including overriding any security feature or bypassing or circumventing any access controls or use limits of the Services. използвате услуги, софтуер или каквото и да е ръчно или автоматично устройство, инструмент или процес, предназначени да заобиколят всяко ограничение, условие или технологична мярка, която контролира достъпа до Услугите по какъвто и да е начин, включително замяна на всяка функция за сигурност или заобикаляне на контроли за достъп или използване на ограниченията на Услугите.

2.8 Charges and Payments 2.8 Такси и плащания

We keep the right to charge fees for access to portions of the Services. However, in no event will you be charged for access to the Services unless we obtain your prior agreement to pay such charges. Запазваме си правото да начисляваме такси за достъп до части от Услугите. В никакъв случай обаче няма да бъдете таксувани за достъп до Услугите, освен ако не получим вашето предварително съгласие за плащане на такива такси.

2.9 Software Licenses 2.9 Софтуерни лицензи

You shall have no rights to the proprietary software and related documentation or any enhancements or modifications to that provided to you to access the Services ("Software"). You may not sublicense, assign or transfer any licenses granted by Webma Studio, and any attempt at such sublicense, assignment, or transfer shall be null and void. Вие нямате права върху частния софтуер и свързаната с него документация или каквито и да е подобрения или модификации на това, което ви е предоставено за достъп до Услугите („Софтуер“). Нямате право да сублицензирате, възлагате или прехвърляте каквито и да е лицензи, предоставени от Уебма Студио, и всеки опит за такова сублицензиране, възлагане или прехвърляне ще бъде невалиден.

2.10 Geographic Restrictions 2.10 Географски ограничения

The owner of the Website is based in Bulgaria. We make no claims that the Website or its content is accessible or appropriate outside the EU, and access to the Website may not be legal by certain persons or countries. If you access the Website from outside the EU, you do so on your initiative and are responsible for compliance with local laws. Собственикът на уебсайта е базиран в България. Ние не претендираме, че уебсайтът или неговото съдържание са достъпни или подходящи извън ЕС и достъпът до уебсайта може да не е законен от определени лица или държави. Ако влизате в уебсайта извън ЕС, вие го правите по ваша инициатива и носите отговорност за спазването на местните закони.

2.11 Information About You and Your Visits to the Website 2.11 Информация за вас и вашите посещения на уебсайта

All information we collect on the Website is subject to our Privacy Policy. By using the Website, you consent to all actions taken by us concerning your information in compliance with the Privacy Policy. Цялата информация, която събираме на уебсайта, е предмет на нашата Политика за поверителност. С използването на уебсайта вие се съгласявате с всички действия, предприети от нас относно вашата информация в съответствие с Политиката за поверителност.

2.12 Entire Agreement 2.12 Цялостно споразумение

The Terms of Use, our Privacy Policy, and terms of conditions for registering events constitute the sole and entire agreement between you and the Website and supersede all prior and contemporaneous understandings, agreements, representations, and warranties, both written and oral, concerning the Website. Условията за ползване, нашата Политика за поверителност и условията за регистриране на събития представляват единственото и цялостно споразумение между вас и Уебсайта и заместват всички предишни и текущи разбирания, споразумения, декларации и гаранции, както писмени, така и устни, относно Уебсайта.

2.14 Your Comments and Concerns 2.14 Вашите коментари и притеснения

Feedback, comments, requests for technical support, and other communications relating to the Websites should be directed to info(at)webma.studio Обратна връзка, коментари, искания за техническа поддръжка и други съобщения, свързани с уебсайтовете, трябва да бъдат насочени към info(at)webma.studio

 

3.0 Cookie Policy 3.0 Политика за бисквитки

Dark Light
EN BG